Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Milí predškoláci,          

Srdečne Vás pozývame na slávnostný zápis  do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční  v dňoch 20. a 21. apríla 2017  v čase  od 14.00 - 17.00 hod.

Zápis sa uskutoční v pavilóne prvého stupňa na 1. poschodí.

Na zápis je potrebné priniesť: občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa a zápisné 10 €.


Oznam

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu mestskej oslavy Dňa učiteľov bude 28.3.2017 skrátené vyučovanie nasledovne:  

1. hodina                 7.45 – 8.05

2. hodina                 8.15 – 8.35

3. hodina                 8.50 – 9.10

4. hodina                9.20 – 9.40

5. hodina                9.50 – 10.10

6. hodina                10.20 – 10.40

V Detve 08.03.2017      Mgr. Miroslava Chalupská - riaditeľka školy

                           

sg107293---zmensenzy.jpg

Základná škola, Kukučínova 480/6, 962 12  Detva

            V snahe zachovať dedičstvo našich predkov, tradície a kultúru národa je škola zameraná na regionálnu výchovu. Škola od roku 1997 realizuje projekt Regionálna výchova a ľudová kultúra regiónu Detva. Vyvrcholením celoročnej práce vyučujúcich a vedúcich záujmových útvarov je podujatie ,,Deň na dedine“.    V súčasnosti v našej škole pracuje DFS Ratolesť, ktorý reprezentuje školu na kultúrnych podujatiach.

            Od prvého ročníka sa škola profiluje na vyučovanie cudzích jazykov. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží a umiestňujú sa na popredných miestach (Thurzov Hamlet, Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo 2. miesto, Olympiáda v anglickom jazyku). Každoročne pre žiakov 1. a 2. stupňa organizujeme týždeň aktívnej výučby anglického jazyka (SIDAS).

            Okrem cudzích jazykov sa škola orientuje na výučbu informatiky od prvého ročníka. Aktívne vyučovanie informatickej výchovy je podporované realizáciou nasledovných projektov:  

 • Moderná cesta za vzdelaním
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy základného vzdelávania
 • Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

            V oblasti záujmovej činnosti sa venujeme najmä športu, podporujeme žiakov, ktorí sa aktívne venujú športu a reprezentujú nielen školu, ale aj naše mesto na športových súťažiach mestského, celoslovenského i medzinárodného charakteru. Nadaným žiakom škola umožňuje pravidelnú účasť na tréningových procesoch, súťažiach a sústredeniach.

            Každoročne naša škola organizuje projekty, podporujúce pohyb a športovú aktivitu žiakov pre všetky základné školy v Detve:

            ,,Tešíme sa z pohybu“ – týždeň zameraný na športové aktivity rôzneho charakteru,

          Škola je zapojená do dlhodobých projektov:

 • Správaj sa normálne
 • Zdravá škola
 • Cesta k emocionálnej zrelosti
 • Deň narcisov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama